„ALAPÍTVÁNY A KERESKEDELMI DOLGOZÓKÉRT”

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 25.

Tartalom

1. Bevezetés

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

3. Általános rendelkezések

4. Adatkezelő adatai

5. Alapítványi adatkezelés

5.1 Pályázói adatok

5.2 Gyermeküdültetéssel kapcsolatos adatok

6. Értelmező fogalmak

7. Mit kell tudnunk az adatkezelésünkről

8. Egyéb adatkezelési kérdések

9. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

1.Bevezetés

Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” (1068 Budapest Városligeti fasor 46-48. nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám:01-01-0000989 adószáma:19661311-1-42 Képviseli: Kiss – Rigó Alíz Judit és Juhász Krisztina együttesen. a továbbiakban alapítvány, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.keralapitvany.hu címen.
Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az alapítványunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

3. Általános rendelkezések

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelésének elveit Alapítványunk az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

Személyes adatok
• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”)
• Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
• A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

4. Adatkezelő adatai:

Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért
Székhelye: 1068 Budapest Városligeti fasor 46-48.
Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-01-0000989
Adószáma: 19661311-1-42
Képviseli: Kiss – Rigó Alíz és Juhász Krisztina együttesen
e-mail cím: keralapitvany@gmail.com
web: www.keralapitvany.hu

5. Alapítványi adatkezelések

5.1 Pályázói adatok

Az adatkezelés célja: az Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért támogatására történő pályázás, a pályázók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a pályázatok és a megítélt anyagi támogatás dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás a pályázókkal.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja],

A kezelt személyes adatok típusa:
o pályázó neve, címe, születési helye, ideje
o pályázó munkáltatójának neve, címe
o pályázó bankszámlaszáma
o közvetlen munkahelyének címe
o érdekképviselethez való tartozása
o a baleseti jegyzőkönyv másolata
o a táppénzes lap v. kórházi igazolás másolata
o ha van: – a rendőrségi jegyzőkönyv másolata
o orvosi igazolás az egészségkárosodás fokáról

Az adatkezelés időtartama:
A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a pályázó nem részesül anyagi támogatásban.

5.2 Gyermeküdültetéssel kapcsolatos adatok

Az adatkezelés célja: a kereskedelmi ágazatban szociálisan rászorulók – elsősorban a szakszervezeti tagok – gyermekeinek a nyári szünidő alatti táboroztatásának elősegítésére, anyagi támogatására.

A kezelt személyes adatok típusa:
o Gyermek neve
o Anyja neve.
o Születési idő
o Lakcím
o Szülő neve
o Gyermekek száma
o Családi állapot
o Szakszervezeti tagság
o Szakszervezeti Alapszervezet neve
o Pályázó e-mail címe
o Telefonszáma
o Bankszámlaszáma
o Tábor helye, ideje
o A tábor várható költsége

Adattovábbítás:
A pályázó/jelentkező neve, bankszámlaszáma a tranzakció összege, dátuma, időpontja.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Adatfeldolgozó: Kinizsi Bank Központja: 8200 Veszprém Óváros tér 22. Számlavezető fiók: 1075 Budapest Károly Krt. 7.

6.Értelmező fogalmak

1. érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

7. Mit kell tudni az adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a „Pályázat alapítványi támogatásra” illetve a gyermeküdültetéssel kapcsolatos jelentkezési lap kitöltésével, illetve az Alapítványunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességé-re és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
• a pályázatok, jelentkezési lap benyújtását követően az adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
• Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a keralapitvany@gmail.com e-mail, illetve az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” 1068 Budapest városligeti fasor 46 – 48. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
• A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem adott be támogatási kérelmet vagy jelentkezési lapot, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon belül törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
• Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait haladéktalanul törölni, megsemmisíteni ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
• Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, megsemmisítését a törlést, megsemmisítést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés, megsemmisítés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

8. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk. Adattovábbítás külföldre: Szervezetünk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Alapítványunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Alapítványunk Kuratóriuma és Felügyelő Bizottságának tagjai adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában előre meghatározott mértékben jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Alapítványunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük. Az Alapítványunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

9. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az új adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján az érintettek főbb jogai a következők:

– a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés
– azok helyesbítése;
– törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
– kezelésének korlátozása;
– a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
– az adathordozhatósághoz való jog.

Adathordozhatósághoz való jog. E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az érintett hozzáférési joga: Az adatkezelő áttekinti a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó új szabályokat és teljesítési határidőket. Az új szabályok szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Az általános adatvédelmi rendelet értelmében a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

Ön az adatkezelésről
• tájékoztatást kérhet,
• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

• adatairól,
• azok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint
• megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
• az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról
• és címzettjéről.

Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Info tv.)
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Kiss – Rigó Alíz
Kuratórium elnöke s.k